Методична спільнота вчителів початкових класів та логопеда

Методична спільнота вчителів початкових класів працює над проблемою «Ігрові технології та корекційна спрямованість на уроках в спеціальній школі». Цій проблемі підпорядкована вся методична робота вчителів початкових класів і вчителя-логопеда, що сприяє підвищенню ефективності науково-теоретичного і методичного рівня викладання уроків в початкових класах.

На засіданнях методичної спільноти вчителі вивчають окремі праці визначних педагогів-гуманістів (К.Ушинський, В.Сухомлинського); дізнавалися більше про педагогічні ідеї, які є основою організації суспільства й життєдіяльності людини, принципи демократичної школи, орієнтованої на особистість, де все засновано на любові та глибокій повазі до особистості дитини.

Активно впроваджували такі форми роботи, як тренінги, «мозкові атаки». Методичний аукціон, естафети. Зацікавили вчителів аукціон щодо обміну цікавими формами роботи з батьками, ділова гра на вивчення особливостей спілкування з розумово відсталими дітьми, їх навчання і виховання в умовах сучасної школи.

У період між засіданнями методичної спільноти,  вчителі підвищують свою фахову майстерність, відвідуючи семінари – практикуми, отримуючи індивідуальні консультації, вивчаючи публікації журналів та газет: «Дефектолог», «Початкова школа», «Початкове навчання та виховання», «Відкритий урок». Свою діяльність учителі початкових класів спрямована на пошук наукових новинок, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання учнів відповідно до гуманно – особистісних технологій, реалізацію рівноправного діалогу між учителем і учнями, на виховання особистості учня, виявляючи чуйність і уважність до його слабких сторін; стимулювали сильних учнів та таких, які не встигають, до подолання труднощів навчально- пізнавальної діяльності.

Всі члени методичної спільноти проводять відкриті уроки, на яких широко використовували ТЗН, наочні посібники, поєднувалась навчальна діяльність з ігровою. Вчителі застосовували індивідуальний та диференційований підхід до учнів. Були використані найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, дотримані дидактичні принципи.

Протягом навчального року проводилися виставки: «Свято чорнобривців», «Дари осені», «Ялинкові прикраси своїми руками», «Шевченківський тиждень».

З 29 листопада по 03 грудня 2021р. проводився тиждень початкової школи «Кольоровий тиждень». Кожен день був присвячений певному кольору та мав свою тематику. Відповідний колір був присутній в одязі, в елементах декору, у дитячих виробах та навчальних матерілах. Діти відгадували загадки, вивчали лічилки, швидкомовки, виконували веселкові артикуляційні вправи, ознайомилися з легендою та казками про Веселку. Всі дійства, які відбулися в рамках тижня, розвивали творчість школярів, навчали їх бути спостережливими, кмітливими та креативними.

У повсякденній роботі вчителі вели спостереження і вивчення учнів, навали їх успішно оволодівати навиками праці, працювали над раціональним використанням можливості кожної дитини, виховували дітей правильно використовувати час при дотриманні охоронного режиму і технічної норм.          Члени методичної спільноти успішно здійснювали корекційно – виховну роботу на уроках та в позаурочний час. Використання різноманітних наочних посібників, поєднання навчальної діяльності з ігрового, застосування ТЗН допомогою вчителям активізувати навчально-виховний процес, викликати в учнів інтерес до навчання. Вчителі застосовують засоби індивідуального та диференційованого підходу до учнів.

Багато уваги приділяють класними керівниками розвитку зв’язного мовлення, поліпшенню техніки читання.

Протягом навчального року проводиться перевірка техніки читання, учнівських зошитів. В кожному класі діяли виставки кращих зошитів та творчих виробів учнів.

Велика увага членами методичної спільноти приділяють трудовому, профорієнтаційному вихованню учнів, формуванню навичок культури поведінки. Велику увагу приділяють роботі  з батьками дітей.

Методична спільнота вчителів початкових класів і вчителя-логопеда показує, що у процесі своєї діяльності реалізується  мета і задача, яка була поставлена на початку навчального року, навчання і виховання учнів, які потребують психофізичної корекції.

Методична спільнота класних керівників – це той структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховного процесу, який координує науково – методичну та організаційну роботу класних керівників.  Проблемне питання, над яким працює спільнота – це  сучасні підходи до організації освітнього процесу, впровадження форм і методів інноваційних технологій, формування стійкої мотивації до здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Методична  робота класних керівників спрямована на розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації до самоосвіти, формування в педагога якостей іноваційної особистості. Члени мотодичної спільноти вважають, що головною метою виховної роботи є становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших; створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини; стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Класні керівники беруть активну участь у роботі методичних спільнот, виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег. Активну участь у роботі методичної спільноти класних керівників приймають соціальний педагог та практичний психолог школи, які допомагають у роботі класним керівникам з батьками та дітьми з девіантною поведінкою. Вони працюють над профілактикою насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнів, над психолого-педагогічними методами та прийомами у діагностико-корекційній роботі  дітьми з девіантною поведінкою. Значна роль у роботі методичної спільноти відводиться підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів. Заняття дають можливість значно підвищувати рівень професійної компетентності, їх ініціативу, творчість, досконале володіння різноманітними підходами, методами роботи, сприяють розвитку їх аналітичного мислення, спонукають до аналізу конкретних педагогічних ситуацій.

Comments are closed