Методоб’єднання вчителів початкових класів

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи шкільного методичного об’єднання.

Вчителі початкових класів працюють над проблемою: “Ігрові технології та корекційна спрямованість на уроках в спеціальній школі.” А тому постають такі завдання:

  • впровадження орієнтованого підходу до навчання та виховання розумово відсталих учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання;

  • розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвіти педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці;

  • здійснення переходу на новий зміст освіти;

  • удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної самосвідомості.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення поставлених завдань і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної науково-методичної проблеми школи.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів входить до методичної ради школи. Педагоги-початківці школи проводять тиждень професійної майстерності. Ця форма методичної роботи передбачає вивчення передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження нових педагогічних знахідок.

Вчителями початківцями створена творча група: «Школа майбутнього першокласника». Члени творчої групи проводять просвітницьку роботу серед батьків, щодо підготовки учнів до навчання у нашому закладі; організовують дні відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків, проводять індивідуальну консультативну роботу.

У роботі методичного обєднання вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групову та індивідуальну форми роботи. Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об’єднання розробило систему роботи. Формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у «Школі молодого вчителя». Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, практичних семінарах, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Роботу спрямовано переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

На засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів:

  • психологічна підготовка;

  • дидактична підготовка;

  • методична підготовка;

  • розвиток загальної культури педагога;

  • впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення  їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед вчителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний досвід. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює шляхи вирішення проблеми. При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідницької діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи.

Передових педагогів всіх часів об’єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів.

Мета роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та  активізація їх творчого потенціалу.

Перед методичним об’єднанням стоїть особливе завдання – формувати творчу особистість, здатну навчатися та самовдосконалюватися протягом життя. Учителі-дефектологи майстерно запроваджують в педагогічну практику інтерактивні технології, керуючись принципами спеціальної дидактики, враховуючи індивідуальні можливості, психофізичні особливості й нахили дітей.

Comments are closed