Шкільна ППК

                                                                                   ПОГОДЖЕНО 
                                                                                     протокол засідання
                                                                                   педагогічної ради 
                                                                                    від 31.08.2020 року

 

Положення  про психолого-педагогічний консиліум  у КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради» 

І. Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності психолого-педагогічного консиліуму КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради».

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ із змінами і доповненнями, Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, «Положення про спеціальну школу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221, «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

1.3. Психолого-педагогічний консиліум (скорочено – консиліум, ППК) – це дорадчий, систематично діючий орган освітнього закладу, створений для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку здобувача освіти, який утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу та діє на підставі цього Положення.

1.4. Ціль діяльності психолого-педагогічного консиліуму полягає у здійсненні моніторингу особистісного потенціалу дитини, а саме: співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми, розвитку когнітивної сфери, сформованості мотивації до навчання; особливості емоційно-вольової сфери; індивідуально-характерологічні особливості, їх творчий та інтелектуальний розвиток через залучення всіх учасників освітнього процесу (батьків, педагогів, дітей) до реалізації запланованих дій щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання; соціалізація та адаптація; профорієнтаційна орієнтація осіб з особливими потребами.

ІІ. Принципи діяльності психолого-педагогічного консиліуму:

2.1. Основними принципами ППК є:

– повага до особистості та опора на позитивні якості дитини з особливими освітніми потребами;

– командний підхід у підготовці рішення про педагогічну стратегію: цілі, завдання, зміст навчання, застосування адаптацій, модифікацій навчального матеріалу та додаткових засобів підтримки;

– конфіденційність та дотримання етичних принципів учасниками ППК.

ІІІ. Склад психолого-педагогічного консиліуму:

3.1. Психолого-педагогічний консиліум КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради» підпорядковується директору школи.

3.2.  До складу постійних учасників ППК входять:

– заступник директора освітнього закладу (голова);

– лікар;

– вчитель-логопед;

–  практичний психолог;

– соціальний педагог;

– вчитель початкових класів;

–  вчитель-дефектолог;

– вчитель предметник;

– вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної культури).

3.3. Склад учасників ППК залежить від потреб дитини з особливими освітніми потребами або в залежності від специфіки питань, які необхідно вирішити. Запрошуються класні керівники, вчителі-предметники, вчителі-деектологи та інші педагогічні працівники (при потребі та за згодою).

3.3. Психолого-педагогічний консиліум КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради» співпрацює з районним та міським  інклюзивно-ресурсними центрами.

3.4. На засідання ППК запрошуються:

– фахівці інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою);

– фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах) (за запитом);

– спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (за запитом);

– представники громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами (за запитом).

3.5. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.

 1. Функції і завдання діяльності психолого-педагогічного консиліуму: 

4.1. Основними функціями та завданнями діяльності психолого-педагогічного консиліуму  в КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради» є такі:

– організація корекційних та реабілітаційних заходів проведення корекційно-розвиткових занять;

– дотримання медичних рекомендацій, спостереження за особливостями соціально-психологічного стану, організація термінових заходів щадного режиму, додаткових консультацій  відповідно до Індивідуальної програми розвитку або Індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю;

– проведення моніторингу динаміки розвитку учня та результатів корекційно-розвиткової роботи;

– надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів;

– визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня;

– надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня;

– вивчення соціальної ситуації розвитку дитини, її статусу в колективі та формулювання рекомендацій відповідно до своєї професійної компетентності. 

 1. Організація діяльності психолого-педагогічного консиліуму: 

5.1. Загальне керівництво діяльністю ППК здійснює заступник директора освітнього закладу, який несе відповідальність за виконання покладених на ППК функцій і завдань, визначає ступінь відповідальності кожного учасника ППК.

5.2. Психолого-педагогічний консиліум працює постійно та проводить аналіз результатів роботи в кінці навчального року.

5.3. Основною організаційною формою діяльності ППК є спільні (колегіальні) засідання учасників ППК, що проводяться відповідно до затвердженого графіку, але не рідше ніж двічі на рік. За потреби скликаються позачергові засідання.

5.4. Головою засідання ППК є заступник директора освітнього закладу.

5.5. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання, який веде секретар, та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму.  

VІ. Порядок підготовки і проведення засідання психолого-педагогічного консиліуму: 

6.1. Протягом двох тижнів початку навчального року члени ППК організовують системне спостереження та вивчення особливостей готовності до здійснення освітньої діяльності, проводять оцінку знань, умінь та навичок новоприбулих дітей.

6.2. Прогнозуються першочергові завдання реалізації освітніх потреб.

6.3. Результати педагогічного вивчення та висновки (за потреби) доводяться до відома батьків.

6.3. Перше засідання ППК відбувається на початку навчального року і має своїм завданням :

– визначити ступінь психолого-педагогічної підтримки дітям відповідно до тяжкості і складності наявних порушень, в залежності від стану збереження здоров’я та інтелектуальних здібностей новоприбулих дітей;

– щодо кожної дитини (за необхідності) сформувати групу фахівців, відповідальних за реалізацію завдань педагогічного патронажу.

6.4. Завдання супроводу визначаються на 3 місяці. За результатами подальшого моніторингу динаміки розвитку та успішності навчання дитини зміни в Індивідуальну програму розвитку можуть вноситись раніше.

6.5. На наступному засіданні консиліуму всі учасники ППК, що беруть участь в спостереженні, вивченні і корекційно-розвитковій роботі з учнем, дають психолого-педагогічну характеристику про розвиток дитини (у довільній формі).

На підставі наданої інформації учасниками консиліуму формулюється колегіальний висновок, який фіксується у протоколі, що містить узагальнену характеристику структури психофізичного розвитку дитини (без вказівки діагнозу), оцінку ефективності запроваджених педагогічних заходів, досягнення та успішність динаміки розвитку дитини, пропозиції щодо наступних завдань супроводу.

6.6. За результатами психолого-педагогічного супроводу дитини на основі рішення консиліуму може бути ініційованим питання про проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗОЛОТОНІСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

                                                НАКАЗ

31.08.2020                                                                           № 77

Про створення психолого-педагогічного консиліуму в навчальному закладі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» та з метою надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення моніторингу динаміки розвитку учнів та результатів корекційно-розвиткової роботи, надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів, визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учнів

 НАКАЗУЮ:

 1. Створити психолого-педагогічний консиліум у складі:
 • заступника директора з навчальної роботи Гасаненко О.В.;
 • лікаря – Дмитренко Г.В.;
 • вчителя-логопеда – Сєргєєвої Н.В.;
 • вчителя-дефектолога – Підвальної І.О.;
 • практичного психолога – Мозгової В.І.;
 • соціального педагога – Вітвіцької А.І.;
 • вчителя початкових класів – Черниш В.І.;
 • вчителя української мови і літератури та розвитку мовлення – Горьової  І.О.;
 • вчителя фізичної культури – Келембета С.Ф.;
 • вчителя математики – Кир’яченко Н.М.
 1. Призначити головою психолого-педагогічного консиліуму заступника директора з навчальної роботи Гасаненко О.В.
 2. Заступнику директора з навчальної роботи Гасаненко О.В.:
  • Скласти та затвердити  графік  проведення   засідань     психолого-педагогічного      консиліуму            До 04.09.2020 року.
  • Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                     Тетяна САХНО

З наказом ознайомлені

_______________                   _______________                 О.В. Гасаненко

_______________                   _______________                 І.М. Горьова

_______________                   _______________                 Н.В. Сєргєєва

_______________                   _______________                 Н.М. Кир’яченко

_______________                   _______________                 І.О. Підвальна

_______________                   _______________                 В.І. Мозгова

_______________                   _______________                 А,І. Вітвіцька

_______________                   _______________                 В.І. Черниш

_______________                   _______________                 С.Ф. Келембет

_______________                   _______________                 А.В. Дмитренко

    Додаток1

                                                                                  Графік

засідань шкільного психолого-педагогічного консиліуму

КЗ «Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради»

на 2020/2021навчальний рік

 

№ з/п Зміст роботи Строки виконання Відповідальні
1. 1. Діагностичні обстеження учнів 2-10 класів з метою переведення до наступних класів. 

2. Діагностичне вивчення новоприбулих учнів з метою визначення класу та програми навчання.

3. Обстеження учнів 1-6 класів з метою затвердження логопедичних груп.

Вересень Голова ППК 

Члени ППК

2. 1. Діагностичне обстеження учнів, що мають ускладнені вади: акалькулії, дисграфії, дислексії. 

2. Про фіксацію педагогічними працівниками отриманих результатів  за динамікою розвитку учнів по класах у Щоденниках спостережень.

Жовтень Голова ППК 

Члени ППК

Запрошені

3. 1. Адаптація учнів 1-го класу до умов шкільного навчання. 

2. Адаптація учнів 5-го класу до умов навчання в середній школі.

Листопад Голова ППК 

Члени ППК

Запрошені

4. 1. Моніторинг динаміки розвитку та успішності учнів, що навчаються за індивідуальними програмами. Січень-лютий Голова ППК 

Члени ППК

Запрошені

5. 1. Переведення учнів школи до наступних класів на основі констатації динаміки розвитку протягом навчального року. 

2. Аналіз результатів роботи, оцінка ефективності запровадження педагогічних заходів, пропозиції щодо наступних завдань супроводу.

Квітень Голова ППК 

Члени ППК

Запрошені

* Додаткові засідання шППК проводяться за потреби.

 

 

Comments are closed