Методична спільнота вчителів-предметників

Методична  спільнота  вчителів-предметників заснована у серпні 2019 року та здійснила свою роботу  протягом трьох років. До  її складу входять вчителі гуманітарного циклу, вчителі трудового навчання, вчителі природничо-математичного циклу, вчитель музики, практичний психолог та соціальний педагог.  Кількісний склад становить 18 осіб.

Дана спільнота  у 2020-2021 н.р. працювала над проблемою: «Сучасний урок та корекційно-розвивальна робота з дітьми, що мають інтелектуальні порушення».  Цій проблемі  була підпорядкована вся методична робота вчителів,  що сприяло  підвищенню ефективності науково-теоретичного і методичного рівня викладання  уроків української мови, літератури, історії, географії, математики, природознавства, фізики та хімії в побуті,  трудового навчання, фізичної культури, уроків мистецтва та корекційно-розвиткових занять: розвитку зв’язного мовлення та соціально-побутового орієнтування, лікувальної фізкультури та факультативу.

Протягом навчального року було проведено 4 засідання.  Кожне засідання було підпорядковане своїй меті:

І засідання – Інформаційно – організаційне та методичне забезпечення навчання;

ІІ засідання – Формування стійких знань  та шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями за допомогою індивідуального  та диференційованого підходу;

ІІІ засідання – Впровадження новітніх інноваційних та інтерактивних технологій під час вивчення предметів та роботи на уроці;

ІV засідання – Навчання і виховання учнів з особливими освітніми проблемами в спеціальній школі .

 

Вчителі методичної спільноти мають ґрунтовну фахову підготовку, досконало володіють методикою викладання своїх предметів, велику увагу приділяють  практичному застосуванню знань і вмінь, проводять цікаві і змістовні уроки.

Під час проведення уроків застосовують новітні інноваційні та інтерактивні технології навчання. Для виконання практичної діяльності використовують  наочні засоби навчання: мультимедійну дошку, різноманітні  наочні посібники та різноманітний роздатковий матеріал. Учням надається дозована індивідуальна допомога. Учителі успішно здійснюють  корекційно-виховну роботу як на уроках, так і в позаурочний час. Ефективно проводять колективне та індивідуальне навчання, виконання  завдань у групах та парах. Для того, щоб розкрити потенційні можливості кожного учня, використовують диференційовані завдання. Навчальна діяльність вміло поєднується з ігровою. Дидактичні та сюжетно-рольові ігри створюють атмосферу творчості, викликають в учнів бажання активно працювати, сприяють і підтримують розвиток пізнавальних інтересів учнів. Вчителі чітко планують кожну частину уроку, реалізуючи навчальні та виховні завдання. Вся робота  спрямована на розвиток ключових компетентностей.

З метою підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, їх науково-теоретичного та загальнокультурного рівня в школі на кожному засіданні між членами методичної спільноти  проводиться обмін досвідом роботи, засідання круглого столу з методичних питань.  На засіданнях обговорюються питання підготовки і проведення тижнів та відкритих уроків, різноманітні методичні питання.

В умовах інноваційних змін, пов’язаних з дистанційним навчанням, а також  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, вчителі  даної спільноти  для  здобуття  педагогічного досвіду беруть  участь в інтернет-семінарах та інтернет-конференціях,  проходять курсову перепідготовку в обласному інституті післядипломної освіти. Слухачами курсів на базі ЧОІПОПП у 2021 -2022 році були переважно всі педагоги.

Завдання на 2021-2022 навчальний рік

1.                Ознайомлення зі змінами в освітньому процесі. Вивчення педагогами  концепції Нової української школи.

2.                Продовжувати використовувати на уроках з усіх предметів 10 ключових компетентностей Нової української школи.

3.                Впроваджувати Держстандарти початкової, базової та загальної середньої освіти.

4.                Ознайомлення із інноваційними педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти.

5.                Вивчення вчителями чинних вдосконалених навчальних планів і програм, підручників і посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи.

6.                Використовувати  нові програми, підручники, новинки  методичної літератури, фахових видань.

7.                Підвищувати рівень  знань, умінь та навичок учнів з усіх предметів.

8.                Формувати у учнів  стійкі практичні уміння і навички.

9.                Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, впроваджуючи в практику сучасні технології та інновації.

10.            Підвищувати інтерес учнів до вивчення предметів.

11.            Використовуючи різні форми, методи і засоби навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури, традицій і історії свого народу.

12.            Диференціація та індивідуалізація навчання учнів під час проведення уроків.

13.             Здійснювати  особистісно орієнтований підхід  у освітньому процесі.

14.            Створити  сприятливі умови  для адаптації особливої дитини в суспільство.

15.            Надання педагогам інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі навчання і виховання дітей, що потребують  корекції психофізичного розвитку.

16.            Підвищувати фахову майстерністі вчителів через курси підвищення кваліфікації, практичні семінари, засідання методоб’єднань

17.            Публікувати власні методичні  розробки у фахових виданнях.

Comments are closed

  • Схожі публікації